Ogólne warunki sprzedaży towarów II gatunku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW II GATUNKU CENTROSTAL HANDEL SP. Z O.O. w Toruniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść OWS towarów II gatunku podawana jest każdorazowo do wiadomości Kupującego poprzez udostępnienie egzemplarza OWS towarów II gatunku przed zawarciem umowy sprzedaży i/lub dostawy.
 2. Udostępnienie OWS towarów II gatunku Kupującemu następuje w szczególności poprzez zamieszczenie treści OWS towarów II gatunku w ofercie handlowej Sprzedającego, na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego, jak również poprzez przekazanie lub przesłanie treści OWS towarów II gatunku do Kupującego za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji.
 3. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, jednorazowe zaakceptowanie OWS towarów II gatunku stosowane jest do kolejnych umów zawartych przez Kupującego ze Sprzedającym, do czasu zmiany OWS towarów II gatunku lub też odwołania ich stosowania przez Sprzedającego.
 4. OWS towarów II gatunku obowiązują strony w pełnym zakresie, chyba że co innego wynika ze zgodnej woli stron, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

II. ZAWARCIE UMOWY

   1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży i/lub dostawy jest złożenie pisemnego zamówienia przez Kupującego z jednoczesną akceptacją OWS i dostawy towarów II gatunku oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu zamówienia Kupującego przez Sprzedającego.
   2. Złożenie zamówienia przez Kupującego może nastąpić w szczególności poprzez:
    • przesłanie zamówienia na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego,
    • przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego, wskazany na stronie internetowej Sprzedającego www.centrostalhandel.pl,
    • przesłanie zamówienia faksem na nr +48 56 623 26 99,
    • przedłożenie zamówienia w placówce Sprzedającego.

  Dopuszcza się przyjmowanie (od stałych odbiorców) zamówień w formie telefonicznej, z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sprzedającego.

 1.  

  1. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego. Przyjęcie przez Sprzedającego złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.
  2. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedającego także wówczas, gdy suma należności Kupującego wobec Sprzedającego przekracza kwotę tzw. kredytu kupieckiego, przyznanego przez Sprzedającego Kupującemu, bądź w przypadku, gdy Kupujący, posiada przeterminowane zobowiązania wobec Sprzedającego.
  3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

III. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

 1. Dokładny termin realizacji zamówienia winien być każdorazowo wskazany przez Strony w umowie sprzedaży.
 2. Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 10% w odniesieniu do potwierdzonej ilości.
 3. Zawarta umowa zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru w wyznaczonym terminie i miejscu.
 4. W razie braku odmiennych postanowień umownych, Kupujący, korzystający przy realizacji dostawy towaru ze środków transportowych Sprzedającego, zobligowany jest do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów.
 5. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Kupującemu towaru. Za wydanie Kupującemu towaru, uważa się także wydanie towaru osobie wskazanej lub upoważnionej przez Kupującego, w szczególności przewoźnikowi lub spedytorowi.
 6. Opóźnienie odbioru towaru przez Kupującego dłuższe niż 7 dni uprawnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego karą umowną za zwłokę w wysokości 0,5% wartości towaru za każdy dzień zwłoki (powyżej 7 dni). Zwłoka Kupującego w odbiorze towaru przekraczająca 30 dni upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy; dodatkowo Kupujący może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionej przez Sprzedającego szkody, nie mniej jednak niż 25% wartości transakcji (484§1 k.c.)
 7. W przypadku zwłoki Sprzedającego w wydaniu Kupującemu towaru przekraczającej 14 dni, Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego karą umowną za zwłokę w wysokości 0,5% wartości towaru za każdy dzień zwłoki (powyżej 14). Zwłoka Sprzedającego w wydaniu Kupującemu towaru przekraczająca 30 dni upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy i dodatkowego obciążenia Sprzedającego karą umowną w wysokości 25% nie wydanego towaru.
 8. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w razie braku lub opóźnienia wydania towaru, w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (np.: powódź, susza, strajk, klęska etc.), nieterminowym i/lub wadliwym wykonaniem umowy przez dostawców Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 9. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową.

IV. CENA i WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek.
 2. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
 3. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT oraz opatrzyć ją terminem płatności. zgodnie z ustaleniami w zawartej umowie.
 4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu cen zakupu przez Sprzedającego w stosunku co cen w chwili zawarcia umowy. Podwyżka ta nie może jednak być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 5. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny, chyba że strony postanowią inaczej (zastrzeżenie prawa własności). Zapis ten nie dotyczy odbiorców objętych umową Faktoringu.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek (z tytułu opóźnienia) w wysokości odsetek ustawowych od dnia wymagalności podanej na fakturze, oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
 8. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.
 9. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia opiewającego na kwotę poniżej 500,-zł netto Sprzedający ma prawo doliczyć dopłatę za ilość detaliczną w kwocie 50,-zł netto do każdej pozycji towarowej.

V. ODBIÓR TOWARU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. REKLAMACJE

 1. Materiał II gatunku może posiadać wady w stosunku do obowiązujących norm i standardów, w szczególności:
  • przekroczone tolerancje wymiarów i kształtów (szerokość, grubość, prostość, skośność, płaskość, pochylenie krawędzi, skośność, skręcenie, owalność, sierpowatość, falistość, wypukłość, wklęsłość),
  • brak lub niepełne oznaczenia/cechowania, za istniejące oznaczenia/cechowania Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności,
  • różnice w składzie chemicznym, strukturze oraz właściwościach mechanicznych i użytkowych (spawalność, hartowność, stan dostawy, linie płynięcia, przydatność do powlekania),
  • wykończenia powierzchni (nieciągłości, wżery, zarysowania, pęknięcia, nalepienia, zawalcowania liniowe, wady fizyczne i produkcyjne),
  • brak dokumentów kontroli,
  • brak klasyfikacji gatunku.
 2. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru (w chwili jego odbioru) pod względem ilościowym wykazanym na fakturze VAT.
 3. Odbiór towaru od Sprzedającego (lub jego przewoźnika) Kupujący kwituje na dokumencie wydania Sprzedającego. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności dostawy z dokumentem wydania.
 4. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy dokumentem sprzedaży a dostawą Kupujący zobowiązuje się również do dokonania odpowiednich adnotacji na właściwych dokumentach (np.: liście przewozowym, dowodzie wydania).
 5. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej ilości towaru powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru. Złożenie przez Kupującego reklamacji ilościowej może nastąpić poprzez:
  • przesłanie reklamacji na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego przesyłką pocztową poleconą lub pocztą kurierską,
  • przesłanie reklamacji faksem na nr +48 56 623 26 99,
  • przesłanie reklamacji drogą elektroniczną na adres: reklamacje@centrostalhandel.pl
  • przedłożenie reklamacji w siedzibie Sprzedającego.
 6. Kupujący jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym przez Sprzedającego sprawdzenie , w wyznaczonym terminie, sprzedanych i nienaruszonych towarów.
 7. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich sprawdzenie lub niezgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń w terminie o którym mowa w pkt V.5 i po sprawdzeniu towarów uważane jest za przyjęcie towarów bez jakichkolwiek zastrzeżeń (potwierdzenie, że Sprzedający wydał Kupującemu towar w sposób należyty i terminowy oraz we właściwej ilości).
 8. Poddanie towaru jakiejkolwiek obróbce, pomieszaniu i/lub połączeniu z innym produktem skutkuje całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego za ilość dostarczonego Kupującemu towaru.
 9. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji ilościowej Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt uzupełnić brakującą ilość towaru lub wystawić fakturę korygującą.
 11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wyłączona. Sprzedający nie zapewnia przydatności towaru II gatunku do określonych celów, właściwej analogicznym towarom pełnowartościowym, w szczególności przydatności do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach. Ryzyko wykorzystania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Towary sprzedawane jako niepełnowartościowe – II gatunku nie podlegają zwrotowi i reklamacji jakościowej.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad ilościowych towaru jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS i nie obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego do żądania od Sprzedającego naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, innych strat, utraty renomy, etc.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kupujący, nie może, bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej/wynikających z niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią (zakaz przelewu bez zgody dłużnika).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów, wynikłych z zawartej przez nich umowy.
 2. Spory wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z ww. uregulowań rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Toruniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWS towarów II gatunku zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dn. 01.03.2019 r.