Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW CENTROSTAL HANDEL SP. Z O.O. w Toruniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Treść OWS podawana jest każdorazowo do wiadomości Kupującego poprzez dostarczenie egzemplarza OWS przed zawarciem umowy sprzedaży i/lub dostawy.
 2. Udostępnienie OWS Kupującemu następuje w szczególności poprzez zamieszczenie treści OWS w ofercie handlowej Sprzedającego, na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego, jak również poprzez przekazanie lub przesłanie treści OWS do Kupującego za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji.
 3. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, jednorazowe zaakceptowanie OWS stosowane jest do kolejnych umów zawartych przez Kupującego ze Sprzedającym, do czasu zmiany OWS lub też odwołania ich stosowania przez Sprzedającego.
 4. OWS obowiązują strony w pełnym zakresie, chyba że co innego wynika ze zgodnej woli stron, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży i/lub dostawy jest złożenie pisemnego zamówienia przez Kupującego oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu zamówienia Kupującego przez Sprzedającego.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego może nastąpić w szczególności poprzez:
 • przesłanie zamówienia na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego, wskazany na stronie internetowej Sprzedającego www.centrostalhandel.pl,
 • przesłanie zamówienia faksem na nr +48 56 623 26 99,
 • przedłożenie zamówienia w placówce Sprzedającego,
 • dopuszcza się przyjmowanie (od stałych odbiorców) zamówień w formie telefonicznej, z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sprzedającego.
 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego. Milczenie Sprzedającego (brak odpowiedzi na złożone przez Kupującego zamówienie) nie oznacza przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia o przesłanej przez Kupującego treści. Przyjęcie przez Sprzedającego złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.
 2. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedającego także wówczas, gdy suma należności Kupującego wobec Sprzedającego przekracza kwotę tzw. kredytu kupieckiego, przyznanego przez Sprzedającego Kupującemu, bądź w przypadku, gdy Kupujący, posiada przeterminowane zobowiązania wobec Sprzedającego.
 3. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

III. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

 1. Dokładny termin realizacji zamówienia winien być każdorazowo wskazany przez Strony w umowie sprzedaży.
 2. Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 10% w odniesieniu do potwierdzonej ilości.
 3. Zawarta umowa zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru w wyznaczonym terminie i miejscu.
 4. W razie braku odmiennych postanowień umownych, Kupujący, korzystający przy realizacji dostawy towaru ze środków transportowych Sprzedającego, zobligowany jest do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów.
 5. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Kupującemu towaru. Za wydanie Kupującemu towaru, uważa się także wydanie towaru osobie wskazanej lub upoważnionej przez Kupującego, w szczególności przewoźnikowi lub spedytorowi.
 6. Opóźnienie odbioru towaru przez Kupującego dłuższe niż 7 dni uprawnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego karą umowną za zwłokę w wysokości 0,5% wartości towaru za każdy dzień zwłoki (powyżej 7 dni). Zwłoka Kupującego w odbiorze towaru przekraczająca 30 dni upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy; dodatkowo Kupujący może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionej przez Sprzedającego szkody, nie mniej jednak niż 25% wartości transakcji (484§1 k.c.)
 7. W przypadku zwłoki Sprzedającego w wydaniu Kupującemu towaru przekraczającej 14 dni, Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego karą umowną za zwłokę w wysokości 0,5% wartości towaru za każdy dzień zwłoki (powyżej 14)Zwłoka Sprzedającego w wydaniu Kupującemu towaru przekraczająca 30 dni upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy i dodatkowego obciążenia Sprzedającego karą umowną w wysokości 25% nie wydanego towaru.
 8. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w razie braku lub opóźnienia wydania towaru, w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (np.: powódź, susza, strajk, klęska etc.), nieterminowym i/lub wadliwym wykonaniem umowy przez dostawców Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 9. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową.

IV. CENA i WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek.
 2. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
 3. Za wydanie atestów materiałowych Sprzedający ma prawo naliczać Kupującemu opłaty wg obowiązujących u Sprzedającego stawek..
 4. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT oraz opatrzyć ją terminem płatności. zgodnie z ustaleniami w zawartej umowie.
 5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu cen zakupu przez Sprzedającego w stosunku co cen w chwili zawarcia umowy. Podwyżka ta nie może jednak być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 6. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Sprzedającego.
 7. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny, chyba że strony postanowią inaczej (zastrzeżenie prawa własności). Zapis ten nie dotyczy odbiorców objętych umową Faktoringu.
 8. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek (z tytułu opóźnienia) w wysokości odsetek ustawowych od dnia wymagalności podanej na fakturze, oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
 9. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.
 10. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia opiewającego na kwotę poniżej 500,-zł netto Sprzedający ma prawo doliczyć dopłatę za ilość detaliczną w kwocie 50,-zł netto do każdej pozycji towarowej

V. ODBIÓR TOWARU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. REKLAMACJE

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru (w chwili jego odbioru) pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie lub wykazaną na fakturze VAT, oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega także dołączona do towaru dokumentacja techniczna.
 2. Odbiór towaru od Sprzedającego (lub jego przewoźnika) Kupujący kwituje na dokumencie wydania Sprzedającego. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne, ze stwierdzeniem zgodności dostawy z dokumentem wydania.
 3. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy dokumentem sprzedaży a dostawą Kupujący zobowiązuje się również do dokonania odpowiednich adnotacji na właściwych dokumentach (np.:liście przewozowym, dowodzie wydania).
 4. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej ilości lub jakości towaru powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru. Złożenie przez Kupującego reklamacji może nastąpić poprzez:
 • przesłanie reklamacji na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego przesyłką pocztową poleconą lub pocztą kurierską,
 • przesłanie reklamacji faksem na nr +48 56 623 26 99,
 • przedłożenie reklamacji w siedzibie Sprzedającego.
 1. O wadach, których nie da się wykryć, mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego najpóźniej w ciągu 7 dni (roboczych) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
 2. Kupujący jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym przez Sprzedającego zbadanie, w wyznaczonym terminie, nienaruszonych towarów.
 3. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub niezgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń w terminie o którym mowa w pkt V.4 i V.5 po zbadaniu towarów uważane jest za przyjęcie towarów bez jakichkolwiek zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych (potwierdzenie, że Sprzedający wydał Kupującemu towar w sposób należyty i terminowy, we właściwej ilości i o oczekiwanej przez Kupującego jakości).
 4. Poddanie towaru jakiejkolwiek obróbce, pomieszaniu i/lub połączeniu z innym produktem skutkuje całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego za ilość i jakość dostarczonego Kupującemu towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest także wyłączona gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie stanowisko po uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym z Kupującym. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 8. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru.
 9. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego.
 10. Towary sprzedawane jako niepełnowartościowe nie podlegają zwrotowi i reklamacji jakościowej. Wyłączona zostaje również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad ilościowych i jakościowych towaru jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS i nie obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego do żądania od Sprzedającego naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, innych strat, utraty renomy, etc.
 • Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy sprzedaży i/lub dostawy towarów, nie będzie przekraczała łącznie 100 % ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego.
 • Strony uzgadniają, że Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do oczekiwanych przez Kupującego celów, pod warunkiem, że Sprzedający udzielił Kupującemu dodatkowego pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

VII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Kupujący, nie może, bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej/wynikających z niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią (zakaz przelewu bez zgody dłużnika).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów, wynikłych z zawartej przez nich umowy,
 2. Spory wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z ww. uregulowań rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Toruniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w min. OWS zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.