RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Centrostal Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Dworcowej 5 jest Administratorem danych osobowych.

 

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Dane osobowe przetwarzane są w związku z:
1. SPRZEDAŻĄ I ZAKUPEM WYROBÓW HUTNICZYCH I PRODUKTÓW
– Jesteśmy dystrybutorem wyrobów hutniczych oraz producentem konstrukcji stalowych i dla energetyki, współpracujemy z innymi producentami lub dystrybutorami.
– Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, oraz ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
– Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.
– Podstawa i cele przetwarzania danych:
1) zawarcie i wykonanie umowy;
2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c. rozliczenie danin publicznoprawnych;
3) usprawiedliwiony interes prawny:
a. udokumentowanie realizacji transakcji;
b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c. marketing bezpośredni;
d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
e. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
f. archiwizacja.

 

III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :
a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b) podwykonawcom;
c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
a) inne strony transakcji;
b) firmy transportowe;
c) spedytorzy;
d) agencje celne;
e) ubezpieczyciele;
f) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
g) sądy;
h) komornicy;
i) biura informacji gospodarczej;
j) operatorzy pocztowi i kurierzy;
k) banki;
l) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: biuro@centrostalhandel.pl lub listownie na adres podany poniżej.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.
Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji.
Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

 

X. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: biuro@centrostalhandel.pl lub listownie na adres podany poniżej.
Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

XI. SKARGA DO ORGANU NADZORU
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

 

XII. KONTAKT I INFORMACJE
Dane adresowe:


Centrostal Handel Sp. z o.o. ul. Dworcowa 5, 87-100 Toruń.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: biuro@centrostalhandel.pl.


Strona internetowa: www.centrostalhandel.pl

 

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Toruniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000277547, NIP 879-251-46-40, REGON: 340291882,
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 310 000,00 PLN